पुरुषप्रधान साेंचले ग्रसीत समाजमा, आधुनिक महिलाको अवस्था – Nice Samachar